iMac - สารบัญ

background image

สารบัญ

สารบัญ

บทที่ 1: เตรียมพร้อม ติดตั้ง เดินเครื่อง

9

อะไรอยู่ในกล่อง

10

การติดตั้ง iMac ของคุณ

15

การตั้ง iMac เข้าสู่สถานะพักเครื่องหรือการปิดเครื่อง

บทที่ 2: ชีวิตกับ iMac ของคุณ

18

คุณลักษณะพื้นฐานใน iMac ของคุณ

20

พอร์ตต่าง ๆ บนเครื่อง iMac ของคุณ

22

ส่วนประกอบอื่น ๆ ของ iMac

24

คุณลักษณะเด่นต่าง ๆ ของ Apple Wireless Keyboard และ Apple Magic Mouse

26

การใช้ Apple Wireless Keyboard

28

การใช้ Apple Magic Mouse

30

การใช้ Apple Remote

32

การขอคำาตอบ

บทที่ 3: เพิ่มหน่วยความจำาของคุณ

37

การติดตั้งหน่วยความจำา

42

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iMac ของคุณตอบรับหน่วยความจำาใหม่

background image

6

สารบัญ

บทที่ 4: ปัญหาพบวิธีแก้ไข

45

ปัญหาที่ทำาให้คุณไม่สามารถใช้ iMac ได้

47

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

49

การใช้ Apple Hardware Test

50

ปัญหาต่าง ๆ กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

53

ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สายของ AirPort

53

การรักษาซอฟต์แวร์ของคุณให้ทันสมัย

54

การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับ iMac ของคุณใหม่

55

การใช้ Disk Utility

56

ปัญหาอื่น ๆ

57

เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการและความช่วยเหลือเพิ่มเติม

59

การค้นหาหมายเลขลำาดับอนุกรรมผลิตภัณฑ์ของคุณ

บทที่ 5: สุดท้ายแต่ไม่ใช่สำาคัญน้อยที่สุด

62

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำาคัญ

66

ข้อมูลการดูแลรักษาที่สำาคัญ

68

การทำาความสะอาดเครื่อง iMac ของคุณ

69

การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการยศาสตร์ (Ergonomics)

71

Apple และสภาพแวดล้อม

background image

Mac Help

Migration Assistant

www.apple.com/th/macosx