iMac - ปัญหาอื่น ๆ

background image

ปัญหาอื่น ๆ

กรณีปัญหาที่เกิดกับซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตนอกเหนือจาก Apple โปรดติดต่อผู้ผลิตรายดัง

กล่าว ผู้ผลิตซอฟต์แวร์มักจะให้ข้อมูลการอัพเดตซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ของตนเอง
คุณสามารถตรวจสอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Apple ได้โดยใช้บานหน้าต่าง

Software Update ของ System Preferences เครื่อง iMac ของคุณถูกกำาหนดให้

ตรวจสอบโดยอัตโนมัติสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แต่คุณก็สามารถกำาหนดให้เครื่องทำาการตรวจ

เช็ครายวันหรือรายเดือนได้ คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการอัพเดตด้วยตนเองได้อีก

ด้วย สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม เลือก Help > Mac Help และค้นหา "Software Update"
ถ้าคุณมีปัญหาในการใส่แผ่นดิสก์

Â

การใช้การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ให้ดันแผ่นดิสก์เข้าไปในไดรว์จนกว่านิ้วของคุณจะ

สัมผัสกับขอบของเครื่อง iMac

Â

ให้ใช้เฉพาะดิสก์ขนาดมาตรฐานเท่านั้น

ถ้าคุณมีปัญหาในการเอาแผ่นดิสก์ออก

Â

ออกจากแอพพลิเคชั่นใด ๆ ที่อาจใช้งานแผ่นดิสก์นั้นอยู่ แล้วจึงกดปุ่ม Eject (C)

Media บนแป้นพิมพ์

Â

เปิดหน้าต่าง Finder และคลิกไอคอน eject ถัดจากไอคอนดิสก์ในแถบด้านข้าง หรือ

ลากไอคอนดิสก์จากหน้าเดสก์ทอปไปที่ถังขยะ

Â

ออกจากบัญชีผู้ใช้โดยเลือก Apple () > Log Out “User” (ชื่อบัญชีของคุณจะ

ปรากฎในเมนูนี้) แล้วจึงกดปุ่ม (C) Media Eject บนแป้นพิมพ์

Â

รีสตาร์ท iMac ของคุณใหม่ในขณะกดปุ่มเมาส์ค้างไว้

background image

57

บทที่ 4

ปัญหาพบวิธีแก้ไข

ถ้าคุณมีปัญหาในการเลื่อนเมาส์

Â

ถ้าคุณมีปัญหากับลูกบอลกลิ้งและรู้สึกหยาบ ๆ ในขณะกลิ้ง หรือลูกบอลไม่เลื่อนขึ้น

เลื่อนลง และเลื่อนจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง ให้จับเมาส์คว่ำาหน้าลงและกลิ้งลูกบอลไปมา

ขณะทำาความสะอาด

Â

ดู “การทำาความสะอาดเมาส์ของคุณ” ที่หน้า 68 สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้ iMac ของคุณหรือในการทำางานกับ Mac OS X

Â

ถ้าคำาตอบสำาหรับคำาถามของคุณนั้นไม่มีอยู่ในคู่มือนี้ โปรดดูใน Mac Help

สำาหรับคำาแนะนำาและข้อมูลการแก้ไขปัญหา ใน Finder เลือก Help > Mac Help

Â

ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของ Apple Support ได้ที่

www.apple.com/th/support สำาหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการอัพเดต

ซอฟต์แวร์ล่าสุด

ถ้าการตั้งค่าวันที่และเวลาของคุณหายไปซ้ำา ๆ อีก

Â

คุณอาจจำาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่สำารองภายในได้แล้ว สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ

ติดต่อ Apple เพื่อขอใช้บริการ ให้ดูที่ “เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการและความช่วยเหลือ

เพิ่มเติม” ด้านล่าง