iMac - การใช้ Apple Hardware Test 

background image

การใช้ Apple Hardware Test

ถ้าคุณสงสัยว่ามีปัญหากับฮาร์ดแวร์ของ iMac ให้ใช้แอพพลิเคชั่น Apple Hardware

Test เพื่อช่วยพิจารณาว่ามีปัญหากับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใดบ้าง เช่น

หน่วยความจำาหรือหน่วยประมวลผล
ในการใช้ Apple Hardware Test

1

ถอดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดออกจาก iMac ของคุณยกเว้นแป้นพิมพ์และเมาส์ USB ถ้า

หากใช้งานอยู่ ถ้าคุณมีสายอีเธอร์เน็ตต่ออยู่ ให้ถอดออก

2

รีสตาร์ท iMac ของคุณขณะกดปุ่ม D

3

เมื่อหน้าจอตัวเลือกภาษา Apple Hardware Test ปรากฏขึ้น

เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

4

กดปุ่ม Return หรือคลิกที่ปุ่มลูกศรทางขวา

5

เมื่อหน้าจอหลักของ Apple Hardware Test ปรากฏขึ้น

(หลังจากนั้นประมาณ 45 วินาที) ให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ

background image

50

บทที่ 4

ปัญหาพบวิธีแก้ไข

6

ถ้า Apple Hardware Test ตรวจพบปัญหา จะแสดงรหัสข้อผิดพลาด จดบันทึก

รหัสข้อผิดพลาดก่อนที่จะไปยังตัวเลือกช่วยเหลือ ถ้า Apple Hardware Test ตรวจไม่

พบข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ ปัญหาดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ได้
ถ้ากระบวนการทำางานนี้ไม่เป็นผล คุณสามารถใส่ Applications Install DVD ที่ให้มา

พร้อมกับ iMac ของคุณเพื่อที่จะใช้ Apple Hardware Test สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

ดูที่ไฟล์ Read Me ของ Apple Hardware Test ได้ใน Applications Install DVD