iMac - ปัญหาพบวิธีแก้ไข

background image

ปัญหาพบวิธีแก้ไข

4

background image

44

บทที่ 4

ปัญหาพบวิธีแก้ไข

บางครั้งคุณอาจมีปัญหาในระหว่างการทำางานกับ iMac ของคุณได้ การแก้ไขปัญหาเครื่อง

iMac ของคุณ เมื่อมีปัญหา คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมได้ใน

Mac Help หรือบนเว็บไซต์แผนกความช่วยเหลือของ iMac ที่

www.apple.com/th/support/imac
ถ้าคุณประสบปัญหาในการทำางานกับ iMac ของคุณ มักจะมีวิธีแก้ง่าย ๆ และรวดเร็ว ถ้า

คุณประสบปัญหาใด ๆ ให้พยายามจดบันทึกจากสิ่งที่คุณทำาก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้น

วิธีนี้จะสามารถช่วยลดสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาดังกล่าวให้แคบลงแล้วจึงค้นหาคำาตอบ

ที่คุณต้องการ สิ่งที่จะต้องบันทึก:

Â

แอพพลิเคชั่นที่คุณกำาลังใช้ขณะที่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกับ

แอพพลิเคชั่นเฉพาะนั้นอาจระบุได้ว่าแอพพลิเคชั่นดังกล่าวนั้นเข้ากันไม่ได้กับเวอร์ชั่นของ

Mac OS X ที่ติดตั้งอยู่ใน iMac ของคุณ

Â

ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่คุณเพิ่งติดตั้ง

Â

ฮาร์ดแวร์ใหม่ใด ๆ (เช่น หน่วยความจำาเพิ่มเติมหรืออุปกรณ์พ่วง) ที่คุณทำาการเชื่อมต่อ

หรือติดตั้งเอาไว้

คำเตือน:

อย่าพยายามเปิด iMac ของคุณ ยกเว้นในการติดตั้งหน่วยความจำา ถ้า iMac

ของคุณจำาเป็นต้องใช้บริการ ดู “เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการและความช่วยเหลือเพิ่มเติม”

ที่หน้า 57 สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Apple

เพื่อขอใช้บริการ เครื่อง iMac ของคุณไม่มีส่วนของผู้ใช้ที่สามารถให้บริการได้

ยกเว้นหน่วยความจำา

background image

45

บทที่ 4

ปัญหาพบวิธีแก้ไข