iMac - การใช้ Apple Remote

background image

การใช้ Apple Remote

ถ้าเครื่อง iMac ของคุณให้มาพร้อมกับ Apple Remote คุณสามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์

ของ Apple ที่มีตัวรับรังสีความร้อน (IR) ติดตั้งในตัวได้ ควบคุมและเล่นภาพยนตร์ดีวีดี

หรือเพลงจากคลัง iTunes ของคุณ หรือจะดูภาพถ่าย สไลด์โชว์ และตัวอย่างภาพยนตร์

และอื่น ๆ อีกมากมาย

ขึ้น

ลง

เล�น/หยุด

เมนู

ซ�าย

ขวา

เลือก

ในการใช้รีโมท:

1

กดปุ่มเล่น/พักเพื่อเล่นหรือพักเพลง สไลด์โชว์ หรือภาพยนตร์

2

กดปุ่มขวาหรือซ้ายเพื่อข้ามเพลงถัดไปหรือเพลงก่อนหน้าในคลัง iTunes ของคุณ

หรือตอนต่อไปหรือตอนก่อนหน้าในดีวีดี

3

กดปุ่มขวาหรือซ้ายค้างไว้เพื่อให้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหรือเพื่อกรอกลับเพลงหรือ

ภาพยนตร์

4

กดปุ่มเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อปรับความดังเสียง

background image

31

บทที่ 2

ชีวิตกับ iMac ของคุณ

การจับคู่ Apple Remote ของคุณ

จับคู่ Apple Remote ของคุณเข้ากับ iMac หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Apple หลังจากที่

คุณจับคู่ iMac เข้ากับผลิตภัณฑ์ของ Apple แล้ว จะมีการควบคุมจากรีโมทจับคู่เท่านั้น
ในการจับคู่รีโมทของคุณ:

1

เคลื่อน iMac หรือ ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณภายในระยะ 3 - 4 นิ้ว (8-10 ซม.)

2

ชี้รีโมทไปที่ตัวรับรังสีความร้อน IR อยู่ด้านหน้าของ iMac หรือผลิตภัณฑ์ ของ Apple

3

ดึงไปทางขวาและเมนูค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
เมื่อคุณได้จับคู่เข้ากับรีโมทเรียบร้อยแล้ว สัญลักษณ์โซ่คล้องกันจะปรากฎขึ้นบนหน้าจอ
ในการจับคู่รีโมทเข้ากับ iMac ของคุณ:

1

เลือก Apple () > System Preferences จากแถบเมนู

2

คลิก Security จากนั้นคลิก Unpair
กรณี APPLE TV หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Apple ให้เปิดเมนูค้างไว้และไปทางซ้าย

unpair

background image

32

บทที่ 2

ชีวิตกับ iMac ของคุณ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่

1

ใช้เหรียญบาทถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

ช�องเสียบ

แบตเตอรี่

2

ใส่แแบตเตอรี่ CR2032 ให้หันขั้วบวก (+) ขึ้น

3

เปลี่ยนฝาครอบและใช้เหรียญบาทขันให้แน่น