iMac - การใช้ Apple Magic Mouse

background image

การใช้ Apple Magic Mouse

Apple Magic Mouse ที่ให้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อนติดตั้งในตัวนั้นได้

จับคู่เข้ากับ iMac ของคุณเรียบร้อยแล้ว การจับคู่หมายถึง Apple Magic Mouse และ

iMac ของคุณมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายไว้แล้วและสามารถสื่อสารซึ่งกันและกันได้

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

เมื่อคุณเปิดใช้ Apple Magic Mouse ในครั้งแรก ไฟแสดงสถานะจะเรืองแสงอย่างต่อ

เนื่องเป็นเวลา 5 วินาทีแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้ดี ถ้าคุณเปิดใช้เมาส์แล้วไฟ

แสดงสถานะไม่เรืองแสง คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

ดู “การเปลี่ยนแบตเตอรี่” ที่หน้า 47

ไฟแสดงสถานะ

สวิตช�เป�ด/ป�ด

background image

29

บทที่ 2

ชีวิตกับ iMac ของคุณ

การจับคู่ Apple Magic Mouse เข้ากับ iMac ของคุณ

หากยังไม่มีการจับคู่ระหว่าง Apple Magic Mouse กับ iMac ของคุณ ไฟแสดงสถานะจะ

เริ่มกระพริบแสดงให้เห็นว่าเมาส์ของคุณนั้นอยู่ในโหมดการค้นพบและพร้อมที่จะจับคู่เข้า

กับ iMac ของคุณแล้ว
ในการจับคู่เมาส์ของคุณ:

1

เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด ที่อยู่ด้านล่างของเมาส์เพื่อเปิดใช้งาน

2

เลือก Apple () > System Preferences จากนั้นคลิก Mouse

3

คลิก “Set Up Bluetooth Mouse …” ในมุมล่างขวา

4

เลือกเมาส์ไร้สาย จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหน้าจอ
ถ้าคุณไม่จับคู่เมาส์เข้ากับ iMac ของคุณภายใน 3 นาที ไฟแสดงสถานะและเมาส์จะปิดใช้

งานเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ เลื่อนสวิตช์ปิด/เปิด เพื่อเปิดใช้เมาส์ของคุณอีกครั้งจะทำาให้คุณ

สามารถจับคู่เข้ากับ iMac ของคุณ ทันทีที่การจับคู่เมาส์เข้ากับ iMac สัมฤทธิ์ผล ไฟแสดง

สถานะจะเรืองแสงอย่างต่อเนื่อง

การใช้ Apple Magic Mouse

ในการเรียนรู้เกี่ยวกับอัปกิริยาแบบมัลติ-ทัช คุณสามารถใช้กับ Apple Magic Mouse

หรือเพื่อเปลี่ยนวิธีการทำางานของเมาส์ โดยใช้การตั้งค่าเมาส์ เลือก Apple () >

System Preferences จากนั้นคลิก Mouse

background image

30

บทที่ 2

ชีวิตกับ iMac ของคุณ