iMac - Viktig sikkerhetsinformasjon

background image

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL:

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann,

støt eller andre skader på person og utstyr.

Riktig håndtering Plasser iMac-maskinen på et stabilt underlag. Dytt aldri objekter inn
i ventilasjonsåpningene.

Vann og fukt Hold iMac-maskinen borte fra vann og andre væskekilder, for eksempel
drikke, oppvaskkum, badekar, dusjkabinett og lignende. Beskytt iMac mot fukt og fuktig
vær, for eksempel regn, snø og tåke.

Strøm Den eneste måten å koble fra strøm fullstendig på, er å koble fra strømkabelen.
Trekk i støpselet, ikke i kabelen. Koble alltid fra strømkabelen før du åpner iMac-
maskinen for å installere hukommelse.

background image

67

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Koble fra strømkabelen (ved å trekke i støpselet, ikke i kabelen), og koble fra Ethernet-
eller telefonkabelen hvis en av følgende situasjoner oppstår:

Â

Du vil installere mer hukommelse

Â

Strømkabelen eller -kontakten blir ødelagt

Â

Du søler noe inn i maskinen

Â

iMac-maskinen blir utsatt for regn eller annen fuktighet

Â

Du har mistet iMac-maskinen i gulvet eller kabinettet er skadet

Â

Du tror at iMac-maskinen trenger service eller reparasjon

Â

Du vil rengjøre maskinen (bruk bare den anbefalte fremgangsmåten som beskrives
på side 71)

Viktig:

Den eneste måten å koble fra strømmen fullstendig på er å koble fra strømkabelen.

Forsikre deg om at en av endene til strømkabelen er lett å få tak i, slik at du kan koble
fra iMac-maskinen hvis det blir nødvendig.

ADVARSEL:

Strømledningen er utstyrt med et jordet støpsel. Støpselet passer kun

i et jordet strømuttak. Hvis du ikke får støpselet til å passe i et strømuttak fordi
strømuttaket ikke er jordet, kontakter du en elektriker som kan installere et jordet
strømuttak. Du må aldri koble utstyret til en kontakt som ikke er jordet!

background image

68

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Strømspesifikasjoner:

Â

Spenning: 100 til 240 V

Â

Strømstyrke: 4 A, maks.

Â

Frekvens: 50 til 60 Hz

Hørselsskader Varige hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hodetelefoner brukes
med høyt volum. Bruk et moderat volumnivå. Over tid kan du venne deg til et høyt
lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis
du merker øresus eller får problemer med å oppfatte tale, avslutter du lyttingen og får
utført en hørselskontroll. Jo høyere volumet er, dess kortere tid tar det før hørselen kan
bli påvirket. Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

Â

Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene.

Â

Unngå å øke volumet for å overdøve støyende omgivelser.

Â

Reduser volumnivået hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten av deg.

Høyrisikoaktiviteter Denne datamaskinen er ikke beregnet for bruk i drift av
kjernekraftverk, flynavigasjons- eller flykommunikasjonssystemer, luftfartskontroll
eller annen bruk hvor feil i maskinen kan føre til tap av liv, skader eller alvorlige
miljøødeleggelser.

Mus klasse 1-laserinformasjon

Apple Magic Mouse er et klasse 1-laserprodukt i henhold til IEC60825-1 A1 A2 og 21 CFR
1040.10 og 1040.11 med unntak for avvik i henhold til Laser Notice No. 50 fra 26. juli 2001.

Advarsel: Modifikasjoner utført på denne enheten, kan forårsake helseskadelig
radioaktiv stråling. For sikkerhets skyld bør du overlate service av utstyret til en Apple-
autorisert serviceleverandør.

background image

69

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Lasere av typen klasse 1 er sikker til vanlig bruk i henhold til kravene i IEC 60825-1 og
21 CFR 1040. Det anbefales imidlertid at du ikke retter laseren direkte mot øynene.

Laserinformasjon for optiske stasjoner

ADVARSEL:

Hvis du utfører andre justeringer eller handlinger enn det som står angitt i

utstyrets brukerhåndbok, kan du bli utsatt for radioaktiv stråling.

Den optiske stasjonen i iMac inneholder en laser som er trygg ved normal bruk, men
som kan være skadelig for øynene hvis den tas fra hverandre. For sikkerhets skyld bør
du overlate service av utstyret til en Apple-autorisert serviceleverandør.

Viktig:

Elektrisk utstyr kan være farlig hvis det blir brukt feil. Betjening av dette produktet

og lignende produkter skal alltid foregå under oppsyn av en voksen. Ikke la barn få
tilgang til interne komponenter i elektriske produkter, og ikke la dem håndtere kabler.

ADVARSEL:

Dytt aldri inn gjenstander gjennom ventilasjonsåpninger i kabinettet. Gjør

du det, kan du utsette deg selv for fare og ødelegge maskinen.

Ikke utfør reparasjoner selv

iMac-maskinen har ingen deler som kan byttes av brukeren, bortsett fra tastaturet, musen
og hukommelsen (les «Installere hukommelse» på side 39). Du må ikke prøve å åpne iMac-
maskinen. Hvis iMac-maskinen trenger service, tar du kontakt med en Apple-autorisert
serviceleverandør eller Apple. Les «Service, support og mer informasjon» på side 62.

Hvis du åpner iMac-maskinen eller installerer noe annet enn hukommelse, kan det føre til
skade på utstyret. Slike skader dekkes ikke av den begrensede garantien for iMac-maskinen.

background image

70

Kapittel 5

Sist, men ikke minst