iMac - Bytte batteriene

background image

Bytte batteriene

Apple Wireless Keyboard og Apple Magic Mouse leveres med to AA-batterier installert. Du
kan bytte dem ut med alkaliske eller oppladbare AA-batterier eller AA-litiumbatterier.

Oppbevar batteriplassdekslet og batteriene slik at de ikke er tilgjengelige for små barn.

ADVARSEL:

Når du bytter batterier, må du bytte alle samtidig. Ikke bruk gamle

batterier sammen med nye batterier eller bland ulike batterityper (bland for eksempel
ikke alkaline-batterier og litiumbatterier). Batterier må aldri åpnes eller stikkes hull på,
settes inn feil vei eller utsettes for flammer, høye temperaturer eller vann. Oppbevar
batteriene på et sted der barn ikke kan få tak i dem.

background image

57

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Slik bytter du ut batteriene i Apple Wireless Keyboard:

1

Trykk på på/av-knappen (®) for å slå av tastaturet.

2

Fjern batteriplassdekslet ved hjelp av en mynt.

Deksel for batteriholder

3

Skyv de to AA-batteriene inn i batteriplassen som vist nedenfor.

Sett inn batterier

4

Sett batteridekslet på plass igjen.

Trykk på på/av-knappen (®) for å kontrollere batteristatusen. Hvis indikatorlyset ikke
lyser, er det mulig du må bytte ut batteriene. Du kan kontrollere batterinivået i Tastatur-
valgpanelet. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk på Tastatur. Batterinivået
vises nederst til venstre.

background image

58

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Slik bytter du ut batteriene i Apple Magic Mouse:

1

Skyv på på/av-bryteren på undersiden av musen for å slå den av.

2

Åpne batteridekslet, og legg til det side.

Spak

Batterier

3

Sett inn batteriene med plusspolen (+) vendt oppover, som vist i illustrasjonen.

4

Sett dekslet tilbake på plass, og snu musen.
Det er mulig du må klikke på Apple Magic Mouse en gang for å opprette en
forbindelse til iMac-maskinen.

Hvis du vil sjekke batteristatusen, skyver du på/av-bryteren for å slå på musen. Hvis
indikatorlyset ikke lyser, er det mulig du må bytte ut batteriene. Du kan kontrollere
batterinivået i Mus-valgpanelet. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk på Mus.
Batterinivået vises nederst til venstre.