iMac - Bruke Apple Magic Mouse

background image

Bruke Apple Magic Mouse

Apple Magic Mouse, som leveres med to AA-batterier installert, er allerede sammenkoblet
med iMac-maskinen. Sammenkobling vil si at Apple Magic Mouse og iMac-maskinen er
koblet sammen trådløst og kan kommunisere med hverandre.

Om indikatorlyset

Når du slår på Apple Magic Mouse for første gang, lyser indikatorlyset i 5 sekunder.
Dette betyr at det er nok strøm i batteriene. Hvis du slår på musen og indikatorlyset
ikke lyser, er det mulig du må bytte ut batteriene. Les «Bytte batteriene» på side 56.

Indikatorlys

På/av-bryter

background image

31

Kapittel 2

Livet med iMac

Sammenkoble Apple Magic Mouse med iMac

Hvis Apple Magic Mouse-musen ikke er sammenkoblet med iMac-maskinen, vil
indikatorlyset blinke for å indikere at tastaturet er i oppdagelsesmodus og klart til å
sammenkobles med iMac-maskinen.

Slik sammenkobler du musen:

1

Skyv på på/av-bryteren på undersiden av musen for å slå den på.

2

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Mus.

3

Klikk på «Konfigurer Bluetooth-mus…» nede til høyre.

4

Marker den trådløse musen, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis du ikke sammenkobler musen med iMac-maskinen før det har gått 3 minutter, slås
indikatorlyset og musen av for å spare batteribrukstid. Skyv på på/av-bryteren for å slå
på musen igjen, slik at den kan sammenkobles med iMac-maskinen. Når musen har blitt
sammenkoblet med iMac-maskinen, lyser indikatorlyset hele tiden.

Bruke Apple Magic Mouse

Hvis du vil vite mer om Multi-Touch-bevegelsene du kan bruke med Apple Magic Mouse,
eller hvis du vil endre hvordan den fungerer, bruker du Mus-valgpanelet. Velg Apple () >
Systemvalg, og klikk deretter på Mus.

background image

32

Kapittel 2

Livet med iMac