iMac - Problémy zabraňující práci s počítačem iMac

background image

Problémy zabraňující práci s počítačem iMac

Počítač nereaguje nebo se nehýbe ukazatel

Â

Ujistěte se, že je zapnuta bezdrátová klávesnice Apple nebo myš Apple Magic
Mouse a že jsou nabité baterie. (Přečtěte si „Výměna baterií“ na stránce 56.)
Používáte-li USB klávesnici nebo myš, ujistěte se, že jsou připojeny. Odpojte a znovu
připojte konektory a ujistěte se, že jsou v pořádku.

Â

Zkuste vynutit ukončení problémových aplikací. Přidržte stisknutou kombinaci
kláves Alt a Cmd (x) a stiskněte klávesu Esc. Zobrazí-li se dialog, vyberte aplikaci
a klikněte na Vynutit ukončení. Pak uložte práci ve všech otevřených aplikacích
a restartujte iMac. Zajistíte tím úplně odstranění potíží.

Â

Nemůžete-li vynutit ukončení aplikace, vypněte iMac pětisekundovým přidržením
zapínacího tlačítka (®) na zadní straně. Odpojte od počítače iMac napájecí kabel.
Pak zasuňte napájecí kabel zpět a stiskem zapínacího tlačítka (®) iMac zapněte.

background image

48

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Pokud se při použití určité aplikace vyskytnou potíže znovu, zjistěte u výrobce
aplikace, zda je tato aplikace kompatibilní s vaším počítačem.

Informace o softwaru dodávaném s počítačem iMac naleznete na adrese
www.apple.com/downloads.

Pokud se problém opakuje často, zkuste opravit disk, obnovit software ze zálohy
nebo znovu nainstalovat systémový software pomocí panelu Utility Mac OS X (viz
„Oprava, obnova nebo přeinstalování softwaru Mac OS X“ na stránce 50).

iMac během startu zamrzne nebo se zobrazí blikající otazník

Â

Vyčkejte několik sekund. Pokud iMac ani po chvíli nenastartuje, vypněte jej
pětisekundovým přidržením zapínacího tlačítka (®). Poté přidržte klávesu Alt a znovu
iMac zapněte stisknutím zapínacího tlačítka (®). Přidržte klávesu Alt, dokud se iMac
nespustí, a poté klikněte na šipku pod ikonou požadovaného startovacího disku.
Po spuštění počítače iMac otevřete Předvolby systému a klikněte na ikonu
Startovací disk. Vyberte některou z místních složek systému Mac OS X.

Â

Pokud se problém vyskytuje často, je možné, že bude třeba znovu nainstalovat
systémový software počítače (viz „Oprava, obnova nebo přeinstalování softwaru
Mac OS X“ na stránce 50).

background image

49

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Pokud se iMac nezapne nebo nespustí

Â

Ujistěte se, že je iMac síťovou šňůrou připojen k funkční elektrické zásuvce.

Â

Restartujte počítač a držte přitom kombinaci kláves Cmd (x) a R, dokud se počítač
znovu nespustí. Když se zobrazí panel Utility Mac OS X, vyberte volbu opravy disku,
obnovy softwaru nebo nové instalace systému Mac OS X a aplikací Apple. Další
informace viz „Oprava, obnova nebo přeinstalování softwaru Mac OS X“ na stránce 50.

Â

Stiskněte zapínací tlačítko (®) a ihned poté přidržte stisknutou kombinaci kláves
Cmd (x), Alt, P a R, dokud neuslyšíte podruhé zvuk přehrávaný při spuštění. Tím se
obnoví výchozí stav parametrické RAM (PRAM).

Â

Pokud byla v poslední době nainstalována paměť a iMac přehrává každých
pět sekund zvuk, ujistěte se o správné instalaci paměťového modulu a o jeho
kompatibilitě s počítačem. Zjistěte, zda odstranění nainstalované paměti pomůže
počítači iMac nastartovat (viz stránce 44).

Â

Odpojte napájecí kabel a vyčkejte aspoň 30 sekund. Připojte zpět napájecí kabel
a zapněte iMac stisknutím zapínacího tlačítka (®).

Â

Pokud iMac stále nelze spustit, nahlédněte do oddílu „Další informace, servis
a podpora“ na stránce 63 pro informace o tom, jak kontaktovat společnost Apple.

Máte potíže při vkládání disku

Â

Plynulým pohybem zatlačte disk do jednotky, dokud se vaše prsty nedotknou hrany
počítače iMac.

Â

Používejte pouze disky standardní velikosti.

background image

50

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Máte potíže při vysouvání disku

Â

Ukončete všechny aplikace, které by mohly disk používat, a pak stiskněte klávesu
vysunutí média (C) na klávesnici.

Â

Otevřete okno Finderu a klikněte na ikonu vysunutí disku vedle ikony disku na
bočním panelu nebo odtáhněte ikonu disku z plochy do koše.

Â

Odhlaste se od svého uživatelského účtu příkazem Apple () > Odhlásit „uživatel“
(v nabídce se zobrazí název vašeho účtu) a pak stiskněte klávesu vysunutí média (C)
na klávesnici.

Â

Restartujte iMac s přidrženým tlačítkem myši.

Potíže při posuvu pomocí myši

Â

Máte-li myš s kuličkou a její pohyb je nerovnoměrný nebo se kulička nepohybuje
nahoru, dolů nebo do stran, přidržte myš spodní stranou vzhůru a energicky
otáčejte kuličkou za současného čištění.

Â

Další informace viz „Čištění myši” na stránce 74.

Opakovaně dochází ke ztrátě nastavení data a času

Â

Je možné, že bude nutné vyměnit interní záložní baterii. Informace o možnostech
kontaktování servisu Apple viz „Další informace, servis a podpora“ na stránce 63.