iMac - Oprava, obnova nebo přeinstalování softwaru Mac OS X

background image

Oprava, obnova nebo přeinstalování softwaru Mac OS X

Máte-li potíže se softwarem nebo hardwarem ve svém Macu, systém Mac OS X
vám může poskytnout nástroje pro opravu a obnovení, s jejichž pomocí lze některé
problémy odstranit nebo dokonce obnovit původní tovární nastavení softwaru.
Přístup k těmto nástrojům lze získat prostřednictvím aplikace Utility Mac OS X, a to
i tehdy, nedaří-li se počítač řádně spustit.

background image

51

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

V aplikaci Utility Mac OS X lze provádět následující akce:

Â

Obnova softwaru a dat ze zálohy Time Machine.

Â

Přeinstalování systému Mac OS X a aplikací Apple.

Â

Obnovení továrního nastavení počítače smazáním disku a nová instalace systému
Mac OS X a aplikací Apple.

Â

Oprava disku počítače pomocí Diskové utility.

Zjistí-li počítač výskyt problému, automaticky otevře aplikaci Mac OS X Utility.
Můžete ji však otevřít i ručně při restartování počítače.

background image

52

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Chcete-li otevřít aplikaci Mac OS X Utility, postupujte takto:

m

Restartujte počítač a přidržte přitom stisknutou kombinaci kláves Cmd (x) a R.

Některé utility v aplikaci Mac OS X Utility vyžadují přístup k Internetu a k obchodu
Mac App Store. V některých případech bude třeba zajistit připojení počítače
k Internetu přes síť Ethernet nebo Wi-Fi.

Chcete-li se připojit pomocí Wi-Fi, postupujte takto:

1

Vyberte požadovanou síť z nabídky stavu Wi-Fi v pravém horním rohu obrazovky.

2

V případě potřeby zadejte heslo k síti.

Chcete-li se připojit k uzavřené síti, vyberte Připojit se k jiné síti. Zadejte název sítě
a heslo.

Oprava disku pomocí Diskové utility

Máte-li s počítačem potíže nebo zobrazí-li se po jeho spuštění panel Utility Mac OS X,
je možné, že bude třeba opravit disk v počítači.

1

Na panelu Utility Mac OS X vyberte volbu Disková utilita a klikněte na Pokračovat.

2

V seznamu vlevo vyberte disk nebo oddíl a klikněte na kartu Záchrana.

3

Klikněte na Opravit disk.

Pokud se Diskové utilitě nepodaří disk opravit, zazálohujte co nejvíce informací
a poté postupujte podle pokynů v oddílu „Nová instalace systému Mac OS X a aplikací
Apple“ na stránce 53.

Informace o Diskové utilitě a jejích volbách naleznete v Centru nápovědy. Také
můžete otevřít Diskovou utilitu (ve složce Utility na Lauchpadu) a vybrat příkaz
Nápověda > Nápověda pro Diskovou utilitu.

background image

53

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Obnovení dat ze zálohy Time Machine

Pomocí utility Obnovit můžete vrátit celý obsah počítače do stavu, ve kterém byl
v okamžiku pořízení zálohy Time Machine.
Zálohu Time Machine použijte k obnovení dat pouze v počítači, ze kterého záloha
pochází. Chcete-li přenést informace do nového počítače, použijte Průvodce
přenosem dat (ve složce Utility na Launchpadu).

1

Je-li záloha uložena na disku Time Capsule, ujistěte se, že jste připojeni k ethernetové
nebo Wi-Fi síti. (Chcete-li se připojit k Wi-Fi síti, postupujte podle pokynů na stránce 52.)

2

Na panelu Utilita Mac OS X vyberte volbu Obnovit ze zálohy Time Machine a klikněte
na Pokračovat.

3

Vyberte disk obsahující zálohu Time Machine a poté postupujte podle pokynů na
obrazovce.

Nová instalace systému Mac OS X a aplikací Apple

Za určitých okolností může být nutné znovu nainstalovat systém Mac OS X a aplikace
Apple. Vaše soubory a uživatelské nastavení lze při nové instalaci softwaru zachovat.

1

Zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu pomocí Ethernetu nebo Wi-Fi. (Chcete-li se
připojit k síti Wi-Fi, postupujte podle pokynů na stránce 52.)

2

Na panelu Utility Mac OS X vyberte volbu Znovu nainstalovat Mac OS X a klikněte na
Pokračovat.

3

Na panelu s výzvou k výběru disku vyberte aktuální disk Mac OS X (ve většině případů
jde o jediný dostupný disk).

4

Chcete-li vybrat volitelný software nebo zrušit jeho výběr, klikněte na Vlastní.

5

Klikněte na Instalovat.

background image

54

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Mac OS X můžete nainstalovat bez smazání disku, čímž zachováte stávající soubory
a nastavení, nebo můžete nejprve smazat disk a tím i všechna svá data a připravit
počítač pro novou instalaci systému Mac OS X a aplikací Apple.

Po přeinstalování systému Mac OS X si můžete znovu stáhnout aplikace Apple
dodané s iMacem i další aplikace, které jste zakoupili v obchodě Mac App Store. Další
data a aplikace můžete obnovit ze zálohy Time Machine nebo z jiného typu zálohy.

Důležité:

Společnost Apple doporučuje před obnovením softwaru vytvořit zálohu

dat na disku. Společnost Apple nenese žádnou odpovědnost za ztracená data.

Obnovení továrního nastavení počítače

Obnovíte-li tovární nastavení počítače, vymažete tím veškerý obsah počítače (vaše
uživatelské účty, nastavení sítě a všechny vaše soubory a složky). Před obnovením
vytvořte zálohu všech souborů, které chcete zachovat – zkopírujte je na jiný disk.
Poznamenejte si nastavení sítě v předvolbách Síť, abyste se po nové instalaci systému
Mac OS X mohli snadno znovu připojit.

1

Zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu pomocí Ethernetu nebo Wi-Fi. (Chcete-li
se připojit k síti Wi-Fi, postupujte podle pokynů na stránce 52.)

2

Na panelu Utility Mac OS X vyberte volbu Disková utilita a klikněte na Pokračovat.

3

V seznamu vlevo vyberte požadovaný disk a pak klikněte na panel Smazat.

4

Z místní nabídky Formát vyberte položku Mac OS rozšířený (žurnálovaný), zadejte
název disku a klikněte na Smazat.

5

Po smazání disku vyberte volbu Disková utilita > Ukončit Diskovou utilitu.

6

Na panelu Utility Mac OS X vyberte volbu Znovu nainstalovat Mac OS X a klikněte
na Pokračovat.

background image

55

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

7

Chcete-li přeinstalovat systém Mac OS X a aplikace Apple, postupujte podle pokynů
instalátoru Mac OS X.

Po přeinstalování systému Mac OS X si můžete znovu stáhnout aplikace Apple
dodané s iMacem i další aplikace, které jste zakoupili v obchodě Mac App Store. Další
data a aplikace můžete obnovit ze zálohy Time Machine nebo z jiného typu zálohy.