iMac - Důležité bezpečnostní informace

background image

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ:

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke vzniku

požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo jinému úrazu či škodě.

Řádné zacházení iMac umístěte na stabilní pracovní plochu. Nevkládejte žádné
objekty do ventilačních otvorů.

Voda a vlhká prostředí Neumisťujte iMac do blízkosti zdrojů kapalin, jako jsou
nádoby s nápoji, umyvadla, vany, sprchové kouty a podobně. Chraňte iMac před
vlhkem nebo vlhkým počasím - deštěm, sněhem a mlhou.

Napájení Jediný bezpečný způsob, jak počítač vypojit z elektrické sítě, je odpojení
napájecí šňůry. Nikdy netahejte za šňůru, nýbrž za zástrčku. Napájecí šňůru odpojte
vždy před otevřením počítače iMac pro instalaci paměti.

background image

69

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Pokud nastane některá z následujících podmínek, odpojte napájecí šňůru (tahem
za zástrčku, ne za šňůru) a ethernetový nebo telefonní kabel:

Â

Chcete přidat paměť

Â

Napájecí šňůra nebo zástrčka je roztřepená nebo jinak poškozená

Â

Do počítače vnikla tekutina

Â

iMac byl vystaven dešti nebo nadměrné vlhkosti

Â

iMac upadl na zem nebo došlo k poškození jeho krytu

Â

Domníváte se, že iMac potřebuje servis nebo opravu

Â

Chcete vyčistit kryt počítače (vždy dodržujte doporučený postup popsaný na
stránce 74)

Důležité:

Jediný bezpečný způsob, jak počítač odpojit z elektrické sítě, je odpojení

napájecí šňůry. Dbejte, aby byl alespoň jeden konec napájecí šňůry na dosah, aby
bylo možno iMac v případě potřeby okamžitě vypnout.

VAROVÁNÍ:

Kabel pro střídavý proud má třížilovou uzemňovací zástrčku (zástrčku

s třetím, uzemňovacím kolíkem). Tato zástrčka je kompatibilní pouze s uzemněnou
zásuvkou střídavého proudu. Nemůžete-li zasunout zástrčku do zásuvky, protože
zásuvka není uzemněná, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře a požádejte jej
o výměnu zásuvky za řádně uzemněný typ. Nesnažte se uzemňovací zástrčku obejít.

background image

70

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Specifikace napájení:

Â

Napětí: 100 až 240 V, střídavé

Â

Proud: maximálně 4 A

Â

Frekvence: 50 až 60 Hz

Poškození sluchu Používáte-li sluchátka při vysoké úrovni hlasitosti, může dojít
k trvalé ztrátě nebo poškození sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň.
Postupem času si na vyšší hlasitost zvyknete a bude vám připadat normální, přesto
může vašemu sluchu škodit. Uslyšíte-li v uších zvonění nebo vnímáte-li řeč ostatních
méně zřetelně, přestaňte používat sluchátka a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je
hlasitost, tím kratší je doba, po níž dojde k poškození sluchu. Odborníci z oblasti ORL
doporučují pro ochranu sluchu následující:

Â

Omezte čas, po který používáte sluchátka při vysoké hlasitosti.

Â

Nezvyšujte hlasitost pro odblokování hluku z okolí.

Â

Pokud neslyšíte řeč lidí ve vaší blízkosti, snižte hlasitost.

Vysoce rizikové činnosti Tento počítačový systém není určen k použití v provozech
jaderných elektráren, v navigačních ani komunikačních systémech letadel, v systémech
řízení letového provozu ani v jiných oblastech, kde by selhání počítačového systému
mohlo zapříčinit smrt či úraz osob, případně závažné poškození prostředí.

Myš: Informace o laserovém zařízení třídy 1

Apple Magic Mouse je laserový produkt třídy 1 podle IEC60825-1 A1, A2 a 21 CFR
1040.10 a 1040.11 s výjimkou odchylek dle dokumentu Laser Notice No. 50 s datem
26. července 2001.

background image

71

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Upozornění: Úpravy tohoto zařízení mohou vést k expozici osob nebezpečnému
záření. V zájmu svého bezpečí proto jeho opravy svěřte výhradně poskytovateli
autorizovaného servisu Apple.

Lasery třídy 1 jsou podle požadavků norem IEC 60825-1 a 21 CFR 1040 za všech
přiměřeně očekávatelných okolností bezpečné. Nedoporučuje se však mířit
laserovým paprskem do očí.

Informace o laseru v optických diskových jednotkách

VAROVÁNÍ:

Úpravy zařízení nebo postupy jiné, než stanovuje příručka vašeho

příslušenství, mohou vést k ohrožení nebezpečným zářením.

Optická disková jednotka počítače iMac je vybavena laserem, který je při normálním
použití bezpečný, avšak v rozebraném stavu může být nebezpečný lidskému
zraku. V zájmu svého bezpečí proto jeho opravy svěřte výhradně poskytovateli
autorizovaného servisu Apple.

Důležité:

Elektrické vybavení může být při nesprávném zacházení nebezpečné.

Obsluha tohoto nebo obdobných produktů vyžaduje dohled dospělé osoby.
Nedovolte dětem dotýkat se vnitřních částí jakéhokoliv elektrospotřebiče a zabraňte
tomu, aby manipulovaly s kabely.

VAROVÁNÍ:

Do ventilačních otvorů v krytu produktu nezasouvejte žádné objekty.

Mohlo by to být nebezpečné a způsobit poškození počítače.

background image

72

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Nepokoušejte se provádět svépomocné opravy

iMac neobsahuje žádné uživatelsky vyměnitelné součásti vyjma klávesnice, myši
a paměti (viz „Instalace paměti” na stránce 39). Nepokoušejte se iMac otevřít. Pokud
váš iMac potřebuje servis, obraťte se na poskytovatele servisu autorizovaného
společností Apple nebo přímo na společnost Apple. Viz „Další informace, servis
a podpora” na stránce 63.

Otevřete-li iMac nebo do něj instalujete jiné komponenty než paměť, riskujete
poškození svého vybavení. Na tento typ poškození se nevztahuje záruka.